Føredragshaldarar 2016

Thorbjørn Jagland

Thorbjørn Jagland

Europa i endring

Tre kriser på ein gang forandrar Europa: flyktningkrisen, den økonomiske krisen, og konflikten i Ukraina har skapt ny spenning. Det store spørsmålet er: kan det grenselause Europa med ein felles marknad og med same forpliktelsar for menneskerettigheiter reddast?

Thorbjørn Jagland er generalsekretær i Europarådet og kjem på Høstseminaret for å gi oss eit innblikk i om ein kan bruke samfunnsansvar til å halde fred i Europa.

 

Ingeborg Grimsmo

Ingeborg Grimsmo

Handtering av kommunikasjon i ein ny situasjon

I 2015 skapte den store flyktningstraumen avisoverskrifter over heile Europa. Over 30 000 asylsøkjarar kom til Noreg, og Utlendingsdirektoratet (UDI) måtte i ein periode skaffe tak over hovudet til 300-400 nye kvar natt.

Ingeborg Grimsmo har vore kommunikasjonsdirektør i UDI sidan 2011 og kjem på Høstseminaret for å gi oss eit innblikk i UDI sitt arbeid med straumen av asylsøkjarar. Ho vil både dele Utlendingsdirektoratet sine utfordringar og fortelje korleis dei handterte kommunikasjonen eksternt og internt i ein situasjon dei aldri har opplevd maken til.

Preben Carlsen

Preben Carlsen

Engasjerande kommunikasjon – ei løysing på dagens samfunnsutfordringar?

Preben Carlsen trur engasjerande kommunikasjon kan gjere verda til ein litt betre stad, og han brenn for grensesprengjande kommunikasjon. Han meiner næringslivet vil spele den viktigaste rolla i arbeidet med å finne løysingar på dei verkeleg store samfunnsutfordringane i tida framover, og meiner kommunikasjon har ei nøkkelrolle i å drive dette arbeidet framover.

Preben er grunnleggjar av Trigger og arbeider i dag som konsernsjef og styreleiar med ansvar for fag- og forretningsutvikling, men han har organisert Trigger så flatt at han slepp å bruke mykje tid på leiing. På Høstseminaret vil han presentere ei rekkje spennande døme som viser korleis selskap dei har arbeidd med, har følgt denne strategien og fått godt betalt i form av omdømekapital og merkevarestyrke.

Ole Erik Almlid

Ole Erik Almlid

Eit arbeidsliv i fundamental endring

I dag står arbeidslivet overfor store teknologiske endringar, og kvar tredje norske jobb kan vere erstatta av ny teknologi innan tjue år. Dette meiner NHO gir enorme moglegheiter for verdiskapning.

Ole Erik Almlid er viseadministrerande direktør i NHO og kjem på Høstseminaret for å gi oss eit innblikk i korleis NHO tenkjer rundt dette. Han vil både fortelje om korleis ein framover må arbeide med nye inntekter, og om korleis NHO ser på ny teknologi som utfordrar eksisterande medlemmar. 

Maren Aas Nakken

Maren Aas Nakken

Å arbeide i ein ny marknad som utfordrar tradisjonelle vanar

Nye middagstenester har kome som ei kule dei siste åra. Ein av dei som har opplevd enorm vekst i omsetninga på kort tid, er Godtlevert.no. Bedrifta beskriv sjølv veksten som eit hurtigtog som køyrer i 350 km/t medan dei tilsette heng på og skrur. Denne nye tenesta som utfordrar den norske daglegvaremarknaden, har skapt nye arbeidsplassar og gir plass til mindre aktørar innanfor matbransjen. Sjølv meiner selskapet at evna til rask omstilling og viljen til å investere har vore blant deira største suksessfaktorar.

Maren Aas Nakken arbeider som marknadssjef i Godtlevert.no. På Høstseminaret vil ho dele sine erfaringar om korleis det er å arbeide i ein heilt ny marknad som utfordrar nordmenns tradisjonelle handle- og matvanar.

Siv Meisingseth

Siv Meisingseth

I jungelen av mange bodskap - korleis få din stemme høyrt?

I Noreg eksisterer det ei rekkje organisasjonar som ønsker å fortelje om det gode arbeidet som blir lagt ned.  Samstundes blir media stadig meir kvisa på tid og resursar. Bistandsorganisasjonen Plan International Norge arbeidar kontinuerleg med å få sine stemmer høyrt.

Siv Meisingseth har arbeida som Kommunikasjonssjef i Plan sidan 2014 og har mangeårig kommunikasjonserfaring frå NRK, SAS og Noregs Bank. På Høstseminaret vil ho ta oss med bak kulissene og fortelje korleis Plan sin kommunikasjonsavdeling arbeider for å få sine saker gjennom tradisjonelle og sosiale medium. 


Jørgen Randers

Jørgen Randers

Korleis kan kommunikasjon bidrege til å skape ei betre verd i 2052?

Boka «2052: A Global Forecast for the Next Forty Years» er ei prognose for kva som faktisk kjem til å skje fram mot 2052 dersom verdssamfunnet ikkje går til ekstraordinære tiltak. Jørgen Randers er professor og tidlegare rektor ved Handelshøyskolen BI.  Randers har vore djupt engasjert i miljøspørsmål og forska på klima- og energiproblematikk i nesten 40 år.

På Høstseminaret vil Randers vise at den sentrale utfordring i dag er å forstå kva samfunnsansvar veljarane, næringslivet og ulike organisasjonar må utvisa dersom ein skal få til ei betre framtid enn 2052-prognosen for verdsutviklinga over de neste trettifire år. Han vil også dele kva rolle kommunikasjon kan spele i å levere eit «konstruktivt svar på ei ruskete vermelding».

  • Meld deg på her

Sponsorer og samarbeidspartnere

  • Sparebanken Møre
  • Molte